חוק מיחזור אלקטרוניקה

בחודש מרץ 2014 נכנס לתוקף חוק מיחזור פסולת אלקטרונית לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות.
מטרות החוק הן לעודד שימוש חוזר בציוד אלקטרוני ומיחזורו, לצמצם את כמות הפסולת האלקטרונית ולמנוע הטמנתה, ולהקטין את ההשפעות השליליות על הסביבה.

חוק מיחזור פסולת אלקטרונית לטיפול בפסולת אלקטרונית קובע הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ובמצברים, בין היתר, באמצעות הטלת אחריות מורחבת על יצרנים ויבואנים למחזר פסולת ציוד וסוללות בהתאם ליעדים הקבועים בחוק.

חובות היצרנים והיבואנים מיושמים באמצעות גופי יישום מוכרים (תאגידי מיחזור) שפועלים במימונם על מנת לקיים חובותיהם ולעמוד ביעדי המיחזור שקבע החוק. כמו כן, החוק קובע סטנדרטים לפינוי וטיפול בפסולת האלקטרונית במתקני המיון והמיחזור כמו גם באשר לאופני הדיווח והתיעוד.

תכליתו של החוק הינה להסדיר את איסוף הפסולת האלקטרונית ומיחזורה הן במגזר הפרטי והן במגזר העסקי וכן לסייע במימון הטיפול הסביבתי בפסולת חשמלית וסוללות שהינם בעלי ערך מיחזורי שלילי (דוגמת מסכים וסוללות).

חובת המיחזור על ידי חברות ועסקים

על פי הוראת סעיף 34 לחוק:
כל עסק ותאגיד עסקי המחזיק בפסולת ציוד וסוללות שאינו מהמגזר הביתי ( "מחזיק" כהגדרת החוק) מחויב להתקשר עם גוף יישום או מי מטעמו בחוזה התקשרות ולהעביר לו את פסולת הציוד והסוללות שברשותו לצורך מיחזור סביבתי נאות בהתאם לחוק.

אי קיום הוראות החוק עלול להביא לעיצומים כספיים ואישומים פליליים.

  • לינק לאתר המשרד להגנת הסביבה ולחוק
  • לינק לאתר גוף היישום המוכר מ.א.י

במהלך שנת 2014 נכנס לתוקפו בישראל חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, המחייב את כלל העוסקים (חברות וארגונים) למחזר את הפסולת האלקטרונית שברשותם בהתאם להוראות החוק ודרישותיו, על מנת להימנע מעיצומים כספיים ואישומים פליליים.